aeaeae

aqaqaq

 

இன்றைய (03-03-2022) வகுப்புகளுக்கான 

கல்வி டிவி வீடியோக்கள்

1

வகுப்பு 1

CLICK HERE

2

வகுப்பு 2

CLICK HERE

3

வகுப்பு 3

CLICK HERE

4

வகுப்பு 4

CLICK HERE

  5

வகுப்பு 5

CLICK HERE

6

வகுப்பு 6

CLICK HERE

7

வகுப்பு 7

CLICK HERE


awawaw

இன்றைய (02-03-2022) வகுப்புகளுக்கான 

கல்வி டிவி வீடியோக்கள்

1

வகுப்பு 1

CLICK HERE

2

வகுப்பு 2

CLICK HERE

3

வகுப்பு 3

CLICK HERE

4

வகுப்பு 4

CLICK HERE

  5

வகுப்பு 5

CLICK HERE

6

வகுப்பு 6

CLICK HERE

7

வகுப்பு 7

CLICK HERE

NOW ONLINE

ararar

2021 ஆகஸ்ட் முதல் ஜனவரி 31-01-2022 வரை கல்வி டிவி வீடியோக்கள்
.

..

Friday, 30 April 2021

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 14

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 13

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 12

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 11

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 10

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 8

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 7

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 6

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 5

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 3

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 4

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 2

7th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 1

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 19

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 18

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 17

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 16

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 15

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 14

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 13

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 12

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 11

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 10

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 9

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 8

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 7

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 6

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 5

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 4

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 3

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 2

6th Maths Work Book Answers பயிற்சித்தாள் 1

7th English Workbook 2021 Worksheet 7

7th English Workbook 2021 Worksheet 6

7th English Workbook 2021 Worksheet 5

7th English Workbook 2021 Worksheet 4

7th English Workbook 2021 Worksheet 3

7th English Workbook 2021 Worksheet 2

7th English Workbook 2021 Worksheet 1

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 22

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 21

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 20

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 19

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 18

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 17

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 16

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 15

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 14

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 13

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 12

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 11

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 10

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 9

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 8

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 7

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 6

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 5

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 4

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 3

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 2

8th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 1


Wednesday, 28 April 2021

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 3

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 4

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 5

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 6

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 7

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 8

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 9

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 10

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 11

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 12

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 13

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 14

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 15

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 16

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 2

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 17

6th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 1

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 9

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 10

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 11

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 12

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 13

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 14

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 15

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 2

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள் - 3

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 4

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 5

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 1

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 6

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 7

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 8

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 16

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 17

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 19

8th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 18

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 17

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 3

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 2

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 1

வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்தது தேர்தல் ஆணையம் வீடியோ செய்தி

 

சென்னை, செங்கல்பட்டு, கோவையில் முழு பொது முடக்கம் அமலாக வாய்ப்பு? வீடியோ செய்தி

 

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 8

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 7

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 11

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 6

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 5

9th Std அறிவியல் - பயிற்சித்தாள்- 4

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 12

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 11

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 10

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 9

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 8.

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 7

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 6

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 5

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 4

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 3

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 2

9th social science work book answer பயிற்சித்தாள் - 1

6th English Workbook 2021 Worksheet 19

6th English Workbook 2021 Worksheet 18

6th English Work Book 2021 Worksheet 17

6th English Work Book 2021 Worksheet 16

6th English Work Book 2021 Worksheet 15

6th English Workbook 2021 Worksheet 14

6th English Workbook 2021 Worksheet 13

6th English Workbook 2021 worksheet 12

8th std | English | worksheeet 8 , 9

8th std | English | worksheeet 7

8th std | English | worksheeet 5 , 6

8th std | English | worksheeet 4

8th std | English | worksheeet 3

8th std | English | worksheeet 2

8th std | English | worksheeet 1

Tuesday, 27 April 2021

6th English WorkBook 2021 Worksheet 20

6th English Workbook 2021 worksheet 11

6th English Workbook 2021 Worksheet 10

6th English Workbook 2021 Worksheet 9

6th English Workbook 2021 Worksheet 8

6th English Workbook 2021 Worksheet 7 Answers

6th English Workbook 2021 Worksheet 6 with Answers

6th English Workbook 2021 Worksheet 5 with Answers.

6th English Workbook 2021 Worksheet 4 with answer

6th English Workbook 2021 worksheet 3

6th English Workbook 2021 Worksheet 2 with Answers

6th English Work Book 2021 Worksheet 1 With Answers

8th Standard Tamil Workbook 13

8th Tamil Workbook |Worksheet 11

8th Tamil Workbook |Worksheet 10

8th Tamil Workbook | Worksheet 9

8th Tamil Workbook | Worksheet 8

8th Tamil Workbook | Unit 2Worksheet 7

8th Tamil Workbook | Unit 2Worksheet 6

8th Tamil Workbook |Unit 2 Worksheet 5

6th std tamil Workbook | worksheet 15

6th std tamil worksheet 14

6th std tamil worksheet 13 || 6ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 13

6th std tamil worksheet 12 || 6ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 12

6th std tamil worksheet 11 || 6ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள்

7th Std Tamil Worksheet 19

7th std Tamil Workbook | 7th std tamil worksheet 15

7th std tamil worksheet 14 || 7ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 14

Monday, 26 April 2021

8th std tamil |பயிற்சித் தாள் -4|மதிப்பீடு|work sheet 4

8th Tamil Workbook |Unit 1 Worksheet 3

9th standard English worksheet : 22,23,24 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 25 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 21 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 20 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 18,19 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 17 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 15,16 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 14 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 13 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 11, 12 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 10 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 8,9 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 6, 7 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 5 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 4 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 3 WORKBOOK SOLUTION

9th standard English worksheet : 2 WORKBOOK SOLUTION

9th standard english worksheet : 1 WORKBOOK SOLUTION

9th standard Tamil worksheet : 17 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 17

9th standard Tamil worksheet : 16 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 16

9th standard Tamil worksheet : 14 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 14

9th standard Tamil worksheet : 15| தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 15

9th standard Tamil worksheet : 13 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 13

9th standard Tamil worksheet : 12 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 12

9th standard Tamil worksheet : 11 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 11

9th standard Tamil worksheet : 9 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 9

9th standard Tamil worksheet : 10 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 10

9th standard Tamil worksheet : 8 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 8

9th standard Tamil worksheet : 7 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 7

9th Standard Tamil worksheet: 6 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 6

9th Standard Tamil worksheet: 5 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 5

9th standard Tamil worksheet : 4 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 4

9th standard Tamil worksheet : 2 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 2

9th standard Tamil worksheet : 3 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 3

9th standard Tamil worksheet : 1 | தமிழ் பயிற்சித்தாள் : 1

8th std tamil worksheet 7||8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 7

8 Std Tamil Worksheet 2|| 8 தமிழ் பயிற்சித்தாள் 2

8 Std Tamil Worksheet 1| 8 தமிழ் பயிற்சித்தாள்1

6th std tamil worksheet 11 || 6ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 11

7th Std Tamil Worksheet 13 || 7ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 13

7th std tamil worksheet 12 || 7ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 12

7th std tamil worksheet 11 || 7ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 11

7th std tamil worksheet 9||7ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 9

7th std tamil worksheet 8||7ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 8

7th standard Tamil worksheet 7 தமிழ் பயிற்சி 7

7th standard Tamil worksheet 6 தமிழ் பயிற்சி 6

7th standard Tamil worksheet 5 தமிழ் பயிற்சி 5

7th standard Tamil worksheet 4 தமிழ் பயிற்சி 4

7 th Std Tamil Worksheet 3 || 7தமிழ் பயிற்சித்தாள் 3

7th std tamil worksheet 2||7தமிழ் பயிற்சித்தாள் 2

7 Tamil Worksheet 1|7தமிழ் பயிற்சித்தாள் 1

Sunday, 25 April 2021

6th Maths Workbook |Unit 1 Numbers| Worksheet 1 Sums 1 -10

6 th std tamil worksheet 10 ||6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 10

6 Std Tamil Worksheet 9 || 6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 9

6th std tamil worksheet 8 || 6தமிழ் பயிற்சித்தாள் 8

6 th std tamil worksheet 7|| 6 தமிழ் பயிற்சித்தாள் 7

 

6 th std tamil worksheet 7|| 6 தமிழ் பயிற்சித்தாள் 76th std tamil worksheet 6|| 6தமிழ் |பயிற்சித்தாள் 6

 

6th std tamil worksheet 6|| 6தமிழ் |பயிற்சித்தாள் 6


6th std tamil worksheet 5|6 தமிழ் பயிற்சித்தாள் 5


6th std tamil worksheet 5|6 தமிழ் பயிற்சித்தாள் 5

6 th std Tamil Worksheet 4 || 6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 4

 

6 th std Tamil Worksheet 4 || 6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பயிற்சித்தாள் 46th Tamil Work Sheet 3 Bridge Course Answer Key

6th Tamil Work Sheet 3 Bridge Course Answer Key

 

6தமிழ்|பயிற்சித்தாள் 2|6th tamil worksheet 2


6தமிழ்|பயிற்சித்தாள் 2|6th tamil worksheet 2

6 தமிழ் பயிற்சித்தாள் 1 |6th tamil workbook|unit 1|worksheet 1

 

6 தமிழ் பயிற்சித்தாள் 1 |6th tamil workbook|unit 1|worksheet 1

Water pollution cleaning Boat அதிக செலவில்லாமல் எளிய முறையில் செய்வது எப்படி? வீடியோ

 

Saturday, 24 April 2021

'ரௌடி பேபி' மெட்டில் BP கட்டுப்பாட்டுக்கான ஒரு டாக்டரின் சூப்பரான விழிப்புணர்வுப் பாடல்.Class8|English|Bridge course| Grammar - Verbs |Day3 & 4|KalviTV

 

Class8|English|Bridge course| Grammar - Verbs |Day3 & 4|KalviTV

Class6|English|Bridge course| Words Reading - Synonyms and Antonyms |Day 1&2 |KalviTV

 

Class6|English|Bridge course| Words Reading - Synonyms and Antonyms |Day 1&2 |KalviTVClass6|English|Bridge course |Grammar - Pronouns |Day3 & 4|KalviTV

 

Class6|English|Bridge course |Grammar - Pronouns |Day3 & 4|KalviTV

Class9|English|Bridge course| Grammar - Tenses |Day 1 & 2|KalviTV

 

Class9|English|Bridge course| Grammar - Tenses |Day 1 & 2|KalviTV

Class9|English|Bridge course| Tenses & Modal Verbs |Day3 & 4|KalviTV

 

Class9|English|Bridge course| Tenses & Modal Verbs |Day3 & 4|KalviTVClass 5|English|Bridge course |My Little Pictionary and The Struggling Star |Day order1&2|KalviTV

 

Class 5|English|Bridge course |My Little Pictionary and The Struggling Star |Day order1&2|KalviTV

Class5|English|Bridge course| Knowing the Masculine &Feminine Gender, Never Giveup|Day3&4|KalviTV

 

Class5|English|Bridge course| Knowing the Masculine &Feminine Gender, Never Giveup|Day3&4|KalviTV

Class 3 | English | Bridge course | Recall the Three or Four letter words |Day order |KalviTV

 

Class 3 | English | Bridge course | Recall the Three or Four letter words |Day order |KalviTVClass3 | English | Bridge course | Day order 3 & 4 |KalviTV

 

Class3 | English | Bridge course | Day order 3 & 4 |KalviTV