இன்றைய (16-09-2021) மற்ற வகுப்புகளுக்கான 

கல்வி டிவி வீடியோக்கள்

1

வகுப்பு 1

CLICK HERE

2

வகுப்பு 2

CLICK HERE

3

வகுப்பு 3

CLICK HERE

4

வகுப்பு 4

CLICK HERE

  5

வகுப்பு 5

CLICK HERE

6

வகுப்பு 6

CLICK HERE

7

வகுப்பு 7

CLICK HERE

8

வகுப்பு 8

CLICK HERE

9

வகுப்பு 9

CLICK HERE

10

வகுப்பு 10

CLICK HERE

NOW ONLINE

கீழே உள்ள PDF-ஐ DOWNLOAD செய்து இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை காணலாம் c

...

Thursday, 16 September 2021

கல்வித் தொலைக்காட்சியில் இன்று 16-09-2021 (வியாழக்கிழமை) கல்வி டிவி பாடங்கள் மற்றும் கல்வி வீடியோக்கள் இணைப்பு

PDF DOWNLOAD செய்து இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை காணலாம் DOWNLOAD HERE இன்றைய (16-09-2021) மற்ற வகுப்புகளுக்கான 

கல்வி டிவி வீடியோக்கள்

1

வகுப்பு 1

CLICK HERE

2

வகுப்பு 2

CLICK HERE

3

வகுப்பு 3

CLICK HERE

4

வகுப்பு 4

CLICK HERE

  5

வகுப்பு 5

CLICK HERE

6

வகுப்பு 6

CLICK HERE

7

வகுப்பு 7

CLICK HERE

8

வகுப்பு 8

CLICK HERE

9

வகுப்பு 9

CLICK HERE

10

வகுப்பு 10

CLICK HERE

Wednesday, 15 September 2021

வகுப்பு 10 தமிழ் செயற்கை நுண்ணறிவு

10ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 10 அறிவியல் அலகு 14 மனித இதயம்

10ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 10 சமூக அறிவியல் இந்தியாவில் காலணி ஆதிக்க நீக்கம்

10ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


Class 10 English Unit 3 Poem I am Every Woman grammar

10ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 10 கணக்கு இருபடிசமன்பாடுகள்

10ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 9 சமூக அறிவியல் அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி

9ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 9 கணக்கு இயற்கணிதம் இயற்கணித முற்றோருமைகள்

9ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 9 அறிவியல் அளவீடு

9ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 9 தமிழ் விரிவானம் வளரும் செல்வம்

9ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


Class 9 English Grammar Degrees of comparison

9ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 8 அறிவியல் நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்

8ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 8 சமூக அறிவியல் வரலாறு மக்களின் புரட்சி

8ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


Class 8 English Prose - The Nose Jewel

8ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE


வகுப்பு 8 கணிதம் பிதாகரஸ் தேற்றம்

8ஆம் வகுப்பு இன்றைய கல்வி டிவி பாடங்கள்
CLICK HERE